C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2020 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител
в срок до 30 септември 2019 година се правят предложения за вписване в списъка на специалистите, които се утвърждават за вещи лица и преводачи за Разградски съдебен район окръжен и административен съд за 2020 година.
Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят лично или от ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.

Обстоятелствата за специализацията се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението


1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование –заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица; не е поставено под запрещение, не е лишено от правото да упражнява професия и дейност, не е осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността ,съгласно изискванията по чл.7, ал.1 т.2,3и 4 от Наредбата;
7. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
8. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
9. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

 

Телефон за допълнителна информация:

084/660 537, Теодора Маринова, Окръжен съд Разград.


АРХИВ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2018 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2019 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация