C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от закона за съдебната власт за 2024 г. за СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 


                                                                                                   

Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., кандидатите за включване в списъка на вещите лица, трябва да отговарят на изискванията на член 10 от посочената наредба. 

 

Кандидатите за включване в списъка на вещите лица подават   Заявление на хартиен и електронен носител, придружено от следните документи:

 

 1. Документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност (за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-1/14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица);
 2. Заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или диплома за завършено средно образование;
 3. За кандидати, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Националния институт по криминалистика на МВР;
 4. Документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ;
 5.  Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
 6.  Декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3;
 7.  Декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица, и документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
 8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
 10. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
 11. За кандидатите, завършили висши учебни заведения в чужбина - удостоверение за признаване на висше образование, при условие че придобитата диплома се признава от Република България и е легализирана;
 12. Актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;
 13. Декларация във връзка с годишното актуализиране на списъка на вещите лица.

 

           Заявленията на хартиен и електронен носител (диск или флаш памет в *.doc формат), придружени с необходимите документи, следва да се подават до 29.09.2023 г.вкл. в стая 217 на Окръжен съд - Разград.

 

Телефон за допълнителна информация: 084/660 537, Теодора Маринова, Окръжен съд - Разград

 

Към всяка експертиза вещото лице представя декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето й - Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация