C C C C A+ A A- X

Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ

относно условията и реда за подаване на сигнали в Окръжен съд – Разград по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

Кой може да подава сигнал/да оповестява информация за нарушение?

Физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станали му известни в работен контекст, в качеството му на:

 1. Магистрат или съдебен служител в Окръжен съд - Разград;
 2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;
 3. стажант в Окръжен съд - Разград;
 4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици.
 5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Окръжен съд - Разград и получил в това качество информация за нарушение;
 6. Магистрат или съдебен служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Право на защита по ЗЗЛПСПОИН, извън горепосочените лица, имат и:

 1. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;
 2. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 3. лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането.

Сигналът за нарушение може да бъде писмен или устен.

Писменият сигнал се подава чрез формуляр по образец, публикуван на интернет страницата на Окръжен съд - Разград, меню „Документи“, секция „Стратегически документи“, подсекция „Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН“, посредством:

 1. подаване по електронен път на имейл адрес: rzos@mbox.contact.bg
 2. лично предаване на служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите подадени до Окръжен съд - Разград, съхранението, използването и предоставянето на информация при и/или по повод работата с тези сигнали;
 3. пратка на адреса на Окръжен съд - Разград: пл. „Независимост“ № 1, Разград 7200, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ .

Устният сигнал се подава на тел. 084/660537 или чрез предварително уговорена лична среща със служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите, подадени до съда. Сигналът се документира чрез попълване на формуляр от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Съгласието/отказът на подаващия сигнала се отбелязва на съответното място във формуляра. В случай че устният сигнал е подаден по телефон, подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице.

Към подадения сигнал могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Лицето, което разглежда сигнали по ЗЗЛПСОИН ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия в срок, не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Вашата самоличност и самоличността на всяко друго лице, посочено в сигнала ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

Моля имайте предвид, че:

 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията

Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН:  

Администратор на личните данни

Окръжен съд – Разград с адрес: гр. Разград – 7200, пл. „Независимост“ № 1.

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Информация за служителя, който отговаря за регистрирането, разглеждането и препращането на сигналите, подадени до Окръжен съд - Разград, съхранението, използването и предоставянето на информация при и/или по повод работата с тези сигнали:

Теодора Маринова, на длъжност „Човешки ресурси“ в Окръжен съд – Разград Телефон: 084/660537

Работно време: всеки работен ден, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Настоящата информация е изготвена на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

 

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация