C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Уважаеми граждани,

В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Окръжен съд Разград. За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до Съда.

Заявление за издаване на заверен препис по дело

Молба за издаване на удостоверение по чл.47 от ЗОП

Молба за издаване на изпълнителен лист за влязло в сила решение

Молба за освобождаване от съдебни такси

 

ВАЖНО ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

Издаване на удостоверение за липса на производство по несъстоятелност

На регистрираните на територията на Окръжен съд Разград търговци удостоверение за наличие/липса на заведени дела за несъстоятелност се издават от съда въз основа на подадена писмена молба, с посочен изрично ЕИК и приложени към нея документи.
Необходими документи:
1. Молба /свободен текст или приложения примерен „Образец 1”. Същият можете да получите и от Гражданско деловодство стая 201 Окръжен съд - Разград;
2. Държавна такса от 5 лева по сметка на Окръжен съд Разград /при наличие на кредитна или дебитна карта/ може да се заплати чрез ПОС терминално устройство, инсталирано в регистратурата  на Окръжен съд - Разград/;
3. Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/
Молбата с приложените към нея документи се подава в гражданско деловодство, стая 201, ет.2  на Окръжен съд - Разград /Работно време от 8.30 до 17.00 ч. всеки ден без прекъсване/.
Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден след 14 ч. в гражданско деловодство, стая 201, ет.2.

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ - само за търговци, които не са пререгистрирани съгласно ЗТР

За регистрираните на територията на Окръжен съд Разград търговци, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ се издава от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в гражданско деловодство, стая 201, ет.2. /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/. Изготвеното удостоверение може да бъде получено на следващия работен ден.
Необходими документи:
1. Молба /виж приложения примерен „Образец 2”. Същият можете да получите и на място в стая 201.
2. Такса – 5 лв. по сметка на РОС.

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ФИРМЕНО ДЕЛО

За регистрираните на територията на Разградски окръжен съд търговци и ЮЛНЦ, преписи от приложени по съответното фирмено дело документи се издават от съда, въз основа на подадена писмена молба, с приложени към нея документи в гражданско деловодство, стая 201, ет.2. /Работно време от 8.30 до 17.00 часа всеки ден без прекъсване/.
Изготвените преписи могат да бъдат получени на следващия работен ден във фирмен архив.
Необходими документи:
1. Молба по образец. Същият можете да получите на място в стая 201 ОС - Разград.
2. Такса – съгласно Тарифа № 1 към Закона за ДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП, както следва:
- препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – на всяка следваща по 1 лв.

Полезни бланки, ползвани по граждански дела: 

Молба за представяне на документи по делото

Молба за издаване на препис

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за освобождаване от държавна такса

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка

Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание

Декларация за материално и гражданско състояние

 

Полезни бланки, ползвани по наказателни дела:

Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело

Молба за допускане на свидетел при прежим на довеждане

Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда

Молба за назначаване на експертиза

Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание

Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт

Молба за ксерокопие от документ по дело

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за определяне на общо най-тежко наказание

Молба за връщане на гаранция

Молба за реабилитация

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за изменение на процесуална принуда

 

Заявление за електронно призоваване

ЗАЯВКА/ИСКАНЕ за ползване на „синя стая“

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация