C C C C A+ A A- X

Обратна връзка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на съдебен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на съдебен служител в Окръжен съд Разград, водещи към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.
Бланка: СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

 

Сигнали за корупция в съдебната система: Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Тук имате възможност да съобщите и изпратите сигнал за корупция в съдебната система.

ЗА ВРЪЗКА С НАС
Връзката с администрацията, работеща по въпросите за превенцията и противодействието на корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на съдебната администрация в Окръжен съд Разград е:   

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН (084) 660 537


ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
/ Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г., изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 7.01.2019 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2019 г./
....
Глава шеста
СИГНАЛИ
Чл. 47. (1) Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на този закон за лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до Комисията.
(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл. 48, ал. 1, т. 2 – 4.
(3) Всеки сигнал се регистрира в Комисията незабавно след постъпването му.
(4) Сигналите се разглеждат при съблюдаване на принципите, посочени в чл. 4.
(5) Сигнали, които не са от компетентността на Комисията, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган.
(6) Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
(7) Подадени до Комисията сигнали за конфликт на интереси или за корупция по смисъла на този закон срещу съдия, прокурор или следовател, съдържащи данни за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, се изпращат за проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет в рамките на правомощията му.
Чл. 48. (1) Всеки сигнал следва да съдържа:
1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.
(2) Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.
(3) Председателят на Комисията утвърждава образец на сигнал, който е достъпен на интернет страницата на Комисията, както и на място.

Глава седма
ЗАЩИТА НА ПОДАЛИЯ СИГНАЛА
Чл. 49. (1) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни:
1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
(2) Лицата по ал. 1 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически натиск.
Чл. 50. В особени случаи по искане на председателя на Комисията може да се потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.
Чл. 51. Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация