C C C C A+ A A- X

Информация за съда

ПРЕДСТАВЯНЕ И ЮРИСДИКЦИЯ

Съдебният окръг обхваща районите на следните районни съдилища - Разград, Исперих и Кубрат.

ДЕЛА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД

Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански, административни и наказателни дела, определени със закон, като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища, както и други дела, възложени със закон.

При окръжния съд могат да се създават граждански, търговски, наказателни и административни отделения.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният. Окръжният съд правораздава като касационна инстанция по жалба срещу решения на районните съдилища по наказателни дела от административен характер;

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

На ОС като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за запрещение, както и исковете по граждански и търговски дела с цена над 25 000 лева и т.н. Гражданските дела подсъдни на районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора инстанция;

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

Съгласно ЗАП Окръжният съд е инстанция за съдебно обжалване на административни актове, издадени от органи на изпълнителната власт;

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Освен че разглежда и решава спорове между търговци с цена на иска над 25 000 лева, ОС е регистърен съд, в който се образуват и фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на търговци - еднолични или търговски дружества, както и на кооперации и юридически лица с нестопанска цел. Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация