C C C C A+ A A- X

Срочно, прозрачно и качествено правораздаване през 2022 година отчете Окръжен съд - Разград

Дата на публикуване 24 март 2023 Последна редакция 24 март 2023 Инициативи и събития Отпечатай

     Годишният отчетен доклад за дейността на Окръжен съд – Разград и районни съдилища в съдебния район бе представен днес на Общо събрание на съдиите в зала № 5 на съдебната палата.

     На събранието присъстваха съдии от окръжния и районния съд в Разград, както и председателите на районните съдилища в Разград и Кубрат - Нели Генчева и Албена Великова. Почетни гости бяха членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Цветинка Пашкунова, Вероника Имова и Драгомир Кояджиков, зам.- председателят на Апелативен съд - Варна Янко Янков, председателят на Административен съд - Разград Светла Робева, окръжният прокурор Тихомир Тодоров, директорът на ОД на МВР ст. комисар Диян Минков, гл. инспектор в Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Явор Янков и председателят на Съвета на Адвокатска колегия Разград адв. Емил Николов.

     Административният ръководител - председател на Окръжен съд –Разград – съдия Лазар Мичев представи част от статистическите данни, според които през отчетната 2022 г. на производство за разглеждане са били 861 бр. дела. От тях новообразувани са 746 бр., а 115 бр. са останали несвършени от предходен период.

     От общия брой дела за разглеждане, 274 бр. са наказателни дела първа инстанция, което представлява 32%. Въззивните наказателни дела са 110 бр., представляващи 13% от всички дела за разглеждане.

     Гражданските дела първа инстанция са 159 бр., което представлява 18%. Първоинстанционните търговски дела са 53 бр. или 6%. Въззивните граждански и търговски дела са 265 бр., представляващи 31%.

     При делата за разглеждане се наблюдава намаление с 5% спрямо предходната 2021 г., когато са били разгледани 905 бр. дела, и с 9% по-малко от 2020 г. – 942 бр. дела.

     През отчетната година са приключили 754 дела, което е с 5% по-малко от предходната година - 790 дела, и със 7% по-малко от 2020 г. – 809 бр. дела. Тази тенденция е обусловена от ежегодното намаляване на постъпилите дела.   

     Много добро впечатление прави процентът на постановените съдебни актове в законоустановения срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е 99% при 100% за предходната година и 98% за 2020 г. Тези данни показват, че постигнатата бързина в работата на съда е трайна тенденция, която се дължи на традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и служителите на съда по предварителна подготовка, насрочване и срочното решаване на делата.

     Качеството на решените дела остава традиционно високо. През годината са обжалвани 127 бр. съдебни акта. Върнати след обжалване са 119 дела, като 18% от тях са отменени, 15% са изменени и 67% са потвърдени.

     През отчетната година са осъдени 47 лица, при 20 лица през 2021 г. и 35 лица през 2020 г.

     Отчетена бе и много добрата работа на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат. Разгледаните от тях дела през отчетната година са 5851 бр., от които 4278 граждански и 1573 наказателни. От тях новообразувани са 5192 бр., а 659 бр. са останали несвършени от предходен период.

     През 2022 г. броят на всички дела за разглеждане /5851 бр./ е с 8% по-малък от предходната 2021 г., когато са разгледани 6392 бр. дела. Спрямо 2020 г. се наблюдава увеличение с 1%, когато делата за разглеждане са били 5775 бр. дела.

     Обобщените данни сочат, че най-много дела са разгледали магистратите в Разград – 3440 бр. дела, в Исперих - 1258 бр. дела и в Кубрат - 1153 бр. дела.

     През 2022 г. общият брой на изпълнителните дела за разглеждане в е 3415 дела, от които неприключили в началото на периода 2814 дела и постъпили 601 дела, от които най-голям е броят на постъпилите в Районен съд - Исперих – 235 дела, следвани от Районен съд - Разград – 209 дела, и Районен съд - Кубрат – 157 изпълнителни дела. Събраните суми по изпълнителни дела са 631 237 лв.

     През изминалата година и съдиите по вписванията при районните съдилища са работили отговорно и добросъвестно. Извършили са общо 12 544 вписвания, които са с 1% повече от вписванията през 2021 г. – 12 436 бр. и с 23% повече от вписванията през 2020 г. – 10 197 бр.

     Съдия Мичев отбеляза и участието на магистрати от Районен съд – Разград в Образователната програма на ВСС и МОН, които въпреки високата си натовареност успяват да намерят нужното време за да изнасят беседи в учебните заведения. В заключение административният ръководител изрази благодарност към всички съдии и служители от съдебния район за постигнатите и отразените в настоящия доклад положителни резултати през 2022 година. Подчертано беше, че съдилищата от Разградския съдебен район са правораздавали ефективно и срочно в името на правосъдието и върховенството на закона.

     Поздравления към съда отправи зам.-председателят на Апелативен съд – Варна и ръководител на Наказателно отделение съдия Янко Янков, който от свое име и от името на Варненски апелативен съд благодари за добре свършената работа в полза на обществото. Подчерта, че Окръжен съд-Разград е пример и образец за малък, добре организиран съд, с много добри резултати, който дава за пример на други съдилища, когато 100% съдебните актове са изготвени в срок.

     От гледна точка на адвокатурата ние нямаме никакви проблеми със съда и работим безупречно, сподели след представянето на доклада  председателят на Съвета на Адвокатска колегия Разград адв. Емил Николов.

     Почетните гости от Съдийската колегия на ВСС Цветинка Пашкунова и Вероника Имова също поздравиха присъстващите с постигнатите резултати. Г-жа Пашкунова подчерта, че са изключение съдилищата със 100% срочно изписване на делата, какъвто е Окръжен съд – Разград. Тя благодари за усилията и усърдието на магистратите, които въпреки трудностите визирайки непопълнения щат както на районно, така и на окръжно ниво, гарантират срочно и качествено правосъдие.

     Отчетният доклад със статистическите данни и анализи е публикуван на интернет страницата на съда: https://razgrad-os.justice.bg/bg/3997

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация